Dra på beitetilsyn

Sommer betyr beitesesong for sau og sauer på utmarksbeite! Sauene benytter seg av en ressurs som vi mennesker ikke kan spise direkte, nemlig gress. At sauer klarer å gjøre gresset til en ressurs for mennesker er fornuftig ressursutnyttelse! I sommer kan du bidra til et miljøvennlig matproduksjon ved å gå beitetilsyn.

Utmark defineres som områder som ikke dyrka eller er gjerda inn. Innmark er det områder rundt en gårde som gjerne er dyrka mark og gjerda inn. Å ha dyr på utmarksbeite kan by på utfordringer. I områder med rovdyr er sjansen for å miste dyr spesielt stor, men rovdyr er ikke den eneste årsaken til tap av dyr. Sauer kan også bli syke eller skade seg og trenge hjelp.

Sommeren er også sesong for heftig rovdyrdebatt. I sommer har du mulighet til å være brobygger mellom bønder og miljøbevegelse. Passe på både ulven og sauene ved å gå beitetilsyn i områder der sauen beiter og rovdyrene ferdes.

Hvordan er det å gå beitetilsyn?

Å gå beitetilsyn er ikke det samme som å gjete, men det kan sammenlignes. Når du går beitetilsyn, oppholder du deg i samme område som sauen, men du går ikke sammen med flokken hele tiden. Oppgaven til de som går beitetilsyn er å holde oversikt over flokken og se til at sauene har det bra, lete etter sauer som har forsvunnet og hjelpe de som har skadet seg.

Når man går beitetilsyn bor man sammen med minst en annen deltager, på fjellet, enten på en seter, eller på hytter lenger inn i fjellet. De første dagene går man sammen med et beitetilsynslag, som gjerne består av bøndene som eier dyra. Beitetilsynslaget lærer deg hva som er viktig å se etter, og du blir kjent i området. Etterhvert deler man seg gjerne opp, og går i ulike områder. Hvis du liker og er vant til å gå i fjellet, er beitetilsyn en perfekt sommeraktivitet.

Beitetilsyn er forebyggende for å verne sauene mot rovdyr, men dette er bare en del av løsningen. Dyr blir tatt av rovdyr selv om man går beitetilsyn. Man har sett at mye menneskelig aktivitet skremmer vekk jerv og bjørn, mens ulven ikke så lett blir skremt bort. Det er uansett viktig å gå beitetilsyn for å passe på sauene så godt som mulig.

Rovdyrdebatten

I rovdyrsaken har debatten til tider gått svært hardt mellom landbruksnæringa og miljøbevegelsen. Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å spille en mer konstruktiv rolle. De siste årene har Natur og Ungdom og Norges Bonde- og Småbrukarlag oppnådd en god dialog mellom bønder og miljøvernere. Rovdyrkonflikten er ikke svart/hvitt. Det er en konflikt mellom to miljøhensyn, miljøvennlig matproduksjon og miljøvennlig naturforvaltning. For å løse opp i floka trenger vi en god dialog og utveksling av synspunkter og kunnskap. Hvis du deltar på Grønt Spatak kan du få mer kunnskap om bondens realitet og lære om miljøvennlig matproduksjon.