Hvorfor trenger vi norsk landbruk?

Hvorfor er det så viktig at vi produserer mat i Norge, når vi har så lite jord og mulighetene for å importere er så store? Et av målene til Grønt Spatak er å lære ungdom om Norsk landbruk, og hvorfor det er viktig for miljøet!

Å produsere mat i Norge er både miljøvennlig og solidarisk. Befolkningen i verden øker og samtidig gjør klimaendringer det vanskeligere å produsere mat. Derfor er å brødfø verdens befolkning, på en miljøvennlig måte, blant de største utfordringene i vår tid.

Dagens regjering driver en sentraliseringspolitikk, det vil si at de ønsker færre og større gårder. Dette gjør at det blir mindre lønnsomt for bonden å benytte seg av arealer som er vanskeligere i drift, som for eksempel skråninger, områder med lavere jordkvalitet og ulendt terreng. Det er også lite lønnsomt å benytte gamle driftsmetoder som er viktige for å holde kulturlandskapet ved hevd. Dette er for eksempel slått av enger og beite i utmarken. I kulturlandskapet finnes nemlig 24% av artene på rødlisten.

Kun 3% av Norges landareal er dyrkbar mark, og kun 1% kan brukes til å dyrke noe annet enn gress. I dag importerer vi rundt 60% av all maten vi spiser, dersom vi regner med fôret som husdyrene spiser også. Det er viktig at vi tar vare på den matjorda vi har, uavhengig om den ligger på flatbygdene på Østlandet eller i fjellsidene på Vestlandet. I Norge er vi heldige som har så mye utmarksressurser, det gjør landet vårt spesielt egnet til beitedyr som sau, geit og kyr. Disse kan benytte seg av matressurser vi mennesker ikke kan, hvor mange kjenner du som kan leve av gras?

Av like vel bygges det hvert år ned en betydelig del matjord i Norge. I perioden 2014-2015 ble det ifølge NIBIO i snitt bygd ned over 8000 dekar jord i året. Det tilsvarer alt innenfor ring 2 i Oslo eller åtte ganger så stort som Midtbyen i Trondheim. Matjord er en ikke-fornybar og knapp ressurs. Jord verden over er ulikt sammensatt av mineraler, mikroorganismer, vann og gasser. Jord med god kvalitet vil gi større avlinger og mer mat, ha bedre kapasitet til å ta imot regnvann og holde på karbon. Jordsmonn av god kvalitet forsvinner i dag raskt, og man anslår at å bygge opp bare et par centimeter med jord tar cirka 1000 år. Det er derfor viktig at vi tar vare på den jorda vi har.

Grønt Spatak er et samarbeid mellom Bonde og Småbrukarlaget og Natur og Ungdom. Sammen ønsker vi å vise frem de mindre gårdene i Norge, enten de driver med kjøttproduksjon, melkekyr, grønnsaker eller bær. Mange av gårdene driver økologisk, skjøtter kulturlandskap, har utmarksbeiter, eller gjør andre ting som er viktig for miljøet, uten å nødvendigvis være det mest lønnsomme.