Vi har ingen matjord å miste

Natur og Ungdom krever at ikke et eneste dekar matjord bygges ned.

Natur og Ungdom, samla til landsstyremøte i Oslo 3.-4. september 2015, krever en nullvisjon i jordvernstrategien. En nullvisjon betyr at ikke et eneste dekar matjord bygges ned.

I høst skal Stortinget behandle en nasjonal jordvernstrategi for de kommende åra. Regjeringas forslag legger opp til at 6000 dekar matjord – et areal som kunne produsert korn tilsvarende 6 millioner brød i året – skal bygges ned hvert år.

I Norge er bare tre prosent av landarealet dyrka mark. Matjord er en ikke-fornybar ressurs – det tar tusen år å bygge opp én centimeter matjord. Ødelegging av verdifull matjord er irreversibelt, og vi kan ikke ta den for gitt. Ifølge FN går matarealer på størrelse med 30 fotballbaner tapt hvert eneste minutt, og i Norge er arealer som hvert år kunne produsert korn tilsvarende 1,2 milliarder brød blitt bygd ned siden andre verdenskrig. I en verden med et varmere klima og stadig flere munner å mette, er en jordvernstrategi med mål om å bygge ned mer uerstattelig matjord bakvendt og usolidarisk.

Å produsere mat i Norge på lokale ressurser er både klima- og naturvennlig. Kort vei fra jord til bord gir lave klimagassutslipp fra transport. Dyrehold må baseres på lokale ressurser framfor langreist kraftfôr, der både transport og produksjon er klima- og miljøfiendtlig. Jordsmonn er et viktig lager for karbon, når man bygger ned matjorda slippes karbonet ut. Jord er dessuten viktig som flomdemper – på ett eneste mål kan 2300 tonn vann være lagret. Derfor er jordvern både et viktig klimatiltak og et viktig klimatilpasningstiltak. Samtidig truer klimaendringene produksjonen av mat. Skal vi klare å takle klimakrisen må vi ta vare på jordbruket over hele landet.

God matjord er rike økosystemer fulle av levende organismer. Under bare et fotavtrykk på matjord lever tusenvis av arter, og i bare en håndfull toppjord lever flere organismer enn det er folk på jorda. Et kulturlandskap som følge av et variert jordbruk har dessuten skapt habitat for et rikt artsmangfold. I dag fører imidlertid nedbygging, intensivering av drift og gjengroing av kulturlandskap at mange arter er trua. 30% av artene på rødlista er avhengige av kulturlandskapet for å overleveÅ verne matjord er å verne viktige naturverdier.

Det kan ikke aksepteres at matjorda får svakere vern i lovverket, gjennom at fylkesmannen mister innsigelsesrett og kommunene får mer makt til å endre reguleringsplaner. Lovverket må styrkes så matjorda får sterkere vern. Det trengs en ny jordvernlov, etter samme modell som forurensingsloven.

Kortreist mat på lokale ressurser er miljøvennlig, solidarisk og framtidsretta. Vi har ingen matjord å miste. Natur og Ungdom krever en nullvisjon i jordvernstrategien. Matminister Sylvi Listhaug må sikre oss brød på bordet.